ปฐมบทแห่งองค์พระเจดีย์

หลังพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอาจารย์ได้ช่วยทำพิธี คณะสานุศิษย์ช่วยกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์เพิ่มอีก ๔ ต้น รวมที่ปลูกแล้ว ๓ ต้นเป็นทั้งหมด ๗ ต้น กระจายตลอดเชิงเขาผาซ่อนแก้ว หลังจากนั้นฝ่ายก่อสร้างก็เริ่มทำดอกบัว ๓ ดอก เนื่องจากลูกแก้วที่หาได้มีขนาดใหญ่สุดเพียง ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งเล็กกว่าในแบบมาก จึงต้องเพิ่มปล่องไฉนและปลีขึ้นไปรับลูกแก้ว และเนื่องจากพระอาจารย์กำหนดให้มีพระพุทธรูปหยกขาววางไว้กลางพระเจดีย์ จึงได้เจาะช่องบนปลีและกรุกระจกเงาภายใน เพื่อให้แสงสว่างผ่านจากลูกแก้วลงมายังพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินสีเขียวแก่ ปทุมรัตน์เจดีย์ศรีอารยวงศ์ เป็นทั้งพระธาตุเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์รวมในองค์เดียวกันคือ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่บรรจุคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสถานที่บรรจุพระพุทธรูปปางต่างๆ

ความหมายธรรม

ความหมายธรรม เกี่ยวกับการสร้างเจดีย์ ที่สวนป่าหิมพานต์ ผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้เมตตาให้ข้อแนะนำดังนี้ ความหมายธรรม "ปทุมรัตนะ" และ "ศรีอารยวงศ์" โดย "ปทุมรัตนะ หมายถึงพุทธะ, ดวงปัญญาธรรม ดอกบัวแก้ว, ญาณทัศนวิสุทธิ รู้ ตื่น เบิกบานด้วยธรรม" และ "ศรีอารยวงศ์ หมายถึงวงศ์พระพุทธเจ้า, วงศ์ของพระผู้เจริญ, วงศ์ของพระศรีอารยเมตไตรย (พระศรีอารยเมตยยะ) วงศ์ของพระพุทธเจ้า" นอกจากนี้ ฐานรองดอกบัวที่ทำเป็น ๔ เหลี่ยม ๔ ชั้น ยังหมายถึง "พุทธบริษัท ๔" รองรับพระพุทธศาสนา และบรรจุพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ส่วนฝาหนังชั้นล่าง เขียน โพธิปัตขิยธรรม ๓๗ / ปฏิจจสมุปปบาท

บทบรรยายธรรม

บทบรรยายธรรม "บูชาพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ในภัทรกัป" เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน เนื้อความโดยย่อว่า ในกัปแต่ละกัปบ่งบอกความหมายในสิ่งที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย เช่นกัปที่ว่างเว้นจากพระศาสนาเรียก สุญญกัป คือกัปที่ว่างเปล่าจากบุคคลผู้มีคุณ คือว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มี และไม่มีแม้มหาจักรพรรดิที่สำเร็จโดยอำนาจธรรม ที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความเป็นบุคคลทางโลก ดังที่กล่าวไว้ว่า กษัตริย์ราชาทั้งหลายอนุยลลงในมหาจักรพรรดิ.. มหาจักรพรรดิเป็นยอดแห่งกษัตริย์ทั้งปวง.. แต่ในความเป็นมหาจักรพรรดิก็ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผู้อยู่เหนือโลกได้ คือพระผู้มีพระภาคเจ้า อยู่เหนืออำนาจแห่งโลกธรรม หลุดพ้นแล้วทั้งจากทั้งดีชั่วบาปบุญทั้งปวง

ภาพล่าสุด

desc
desc
desc
desc
desc
desc

เกี่ยวกับองค์พระเจดีย์

ปทุมรัตน์เจดีย์ศรีอารยวงศ์ เป็นทั้งพระธาตุเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์รวมในองค์เดียวกันคือ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่บรรจุคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสถานที่บรรจุพระพุทธรูปปางต่างๆ พร้อมทั้งพุทธประวัติโดยย่อ

ก่อนถึงวันฉลองเจดีย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ได้ปรึกษากับพระอาจารย์ ถึงการจุดธูปเทียนภายในเจดีย์ อาจทำให้ภาพวาดเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ พระอาจารย์จึงแนะนำให้สร้างสถานที่ปักธูปเทียนกลางแจ้ง พร้อมทั้งสร้างดอกบัว ๑ ดอก สำหรับบรรจุพระคะแนน ๘๔,๐๐๐ องค์ภายในดอกบัวนั้น