ความหมายธรรมเกี่ยวกับองค์พระเจดีย์

 ความหมายธรรม

ความหมายธรรมเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์ ที่สวนป่าหิมพานต์ ผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อพระอาจารย์วังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้เมตตาให้ข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. พระเจดีย์ "ปทุมรัตนเจดีย์ ศรีอารยวงศ์ (หรือเจดีย์ดอกบัว) เดิมท่านได้ตั้งชื่อไว้ ๔ ชื่อ คือ
  • เจดีย์พระพุทธรังสีอมรรัตน์
  • เจดีย์พระพุทธรัตนเจดีย์รังสีรัตนาผาซ่อนแก้ว
  • ปทุมรัตนเจดีย์ ศรีอารยวงศ์ ผาซ่อนแก้ว (ชื่อที่ใช้)
  • ปทุมรัตนเจดีย์ศรีอารยเมตไตรย
 2. พระเจดีย์นี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นพุทธนิมิต ไม่เหมือนพระเจดีย์อื่นๆ และมีความหมายธรรม
 3. การสร้างพระเจดีย์เป็นการรวมบุญกุศล จึงให้ทุกท่านอนุโมทนา และให้เชิญวัดต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาสร้างเจดีย์ดอกบัวนี้
 4. ความหมายธรรม
  1. "ปทุมรัตนะ" และ "ศรีอารยวงศ์"
   • ปทุมรัตนะ = ดอกบัว (ดอกบัว = พุทธ (รู้, ตื่น, เบิกบาน)) และ รัตนะ = ดวงแก้ว, ปัญญาธรรม
   • ปทุมรัตนะ = ปัญญาธรรม, ญาณทัสนะวิสุทธิ
   • ศรีอารยวงศ์ = วงศ์ของผู้เจริญ, วงศ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, วงศ์ของพระศรีอารยเมตไตรย, (พระศรีอารยเมตเตยยะ), วงศ์ของพระอริยเจ้า