คำถวายเสนาสนะเพื่อพระพุทธศาสนา

 ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ : กราบนมัสการ หลวงพ่อ พระอาจารย์อารยวังโส ที่เคารพยิ่ง

กระผม นายอรุณ, คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี และครอบครัว มีความยินดีและสำนึกในความเมตตาของพระคุณเจ้าที่ได้มาเป็นประธานสงฆ์ และได้นำภิกษุและสามเณร จำนวน ๑๘ รูป มาทำพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน ๓ ต้น ณ สวนป่าหิมพานต์ในวันนี้

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทั้ง ๓ ต้นนี้ ก็ได้มาจากหลวงพ่อที่ได้กรุณามอบให้

กระผมและครอบครัวตระหนักดีว่า ความหมายของการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ครั้งนี้เป็นการจุดประกายให้พระโพธิธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ได้ดำรงอยู่ในจิตของประชาชน เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสืบทอดพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

อย่างไรก็ตาม ความประสงค์ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยความเมตตาบารมีของหลวงพ่อและศรัทธาสาธุชน กระผมและครอบครัวจึงปวารณาสถานที่สวนป่าหิมพานต์ส่วนหนึ่งเป็นพุทธสถานโพธิมณฑล เพื่อการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ การสร้างพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ การประกอบศาสนกิจ และปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาตามพระธรรมวินัยและพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกิจกรรมอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา โดยอยู่ในดุลยพินิจของหลวงพ่ออารยวังโส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง

ศาสตราจารย์ อรุณ ชัยเสรี